Одсек за правне, економско-финансијске и техничке послове

У одсеку се обављају следећи послови:

а. Одељење за опште послове

 • послови шефа правних и техничких послова прописани општим актима
 • правни послови
 • стручни, административни и административно-технички послови у вези рада органа Завода,
 • послови пријемне канцеларије,
 • послови курира,
 • послови возача,
 • послови на одржавању хигијене,
 • послови заштите на раду,
 • послови на заштити од пожара,
 • послови физичког обезбеђења зграда Завода,
 • послови јавних набавки,
 • други послови који су законом и општим актима прописани као законска обавеза или потреба Пастеровог завода у овој области.

Шеф одељења за опште послове: Неда Богавац, мастер правних наука

б. Одељење за послове рачуноводства

 • послови шефа рачуноводства, прописани законом и другим актима,
 • послови материјално-финансијског књиговодства,
 • послови ликвидатуре,
 • послови фактурисања,
 • послови благајне,
 • послови набавке,
 • други послови који су законом и општим актима прописани као законска обавеза или потреба Завода у овој области.

Шеф рачуноводства: Биљана Тишма

У Одсеку за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове се обављају и други послови који у законом и другим општим актима прописани за рад тог Одсека.