Етички одбор

Етички одбор Завода је стручни орган које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике, начелима поштовања људских права и вредности и права детета, као и кодекса понашања запослених у Заводу.

Етички одбор заузима ставове, доноси одлуке и даје мишљење о етичким питањима од значаја за обезбеђење добре здравствене и научне праксе и очување основних начела, дужности и обавеза здравствених радника.

Задаци Етичког одбора су да:

 1. прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности у области беснила и других делатности у Заводу и предлаже мере за њихово унапређење;
 2. прати и анализира спровођење кодекса понашања запослених у Заводу и предлаже мере за њихово унапређење;
 3. даје сагласност за спровођење научних истраживања у области здравства, медицинских истраживања, истраживања у области јавног здравља, као и да прати њихово спровођење;
 4. даје сагласност за узимање људских органа, ћелија и ткива од живог даваоца, односно умрлог лица, у складу са законом и даје мишљење о етичким и другим питањима у поступку пресађивања, односно примене ћелија и ткива;
 5. разматра етичка питања и доноси одлуке у вези са узимањем делова људског тела у научно-наставне сврхе, у складу са законом;
 6. прати, анализира и даје мишљења о етичности односа здравствених радника, здравствених сарадника и пацијената;
 7. прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, здравственој нези, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија;
 8. доприноси унапређењу примене начела професионалне етике у обављању здравствене делатности и развијању партнерског односа здравствених радника, здравствених сарадника и пацијената;
 9. врши саветодавну функцију и разматра и друга етичка питања у обављању делатности Завода;
 10. сарађује са етичким одбором надлежне коморе;
 11. доноси Пословник о раду, у коме се ближе уређује начин рада Етичког одбора;
 12. разматра и друга етичка питања у обављању делатности Завода.

Захтев за одобрење клиничког односно научног испитивања Етичком одбору подноси главни испитивач тј. истраживач у штампаној и електронској форми са пропратном документацијом.

Захтев мора бити својеручно потписан од стране главног испитивача или истраживача.

Захтев се предаје,пословном секретару Завода, у две копије, од којих се један захтев доставља Председнику Етичког одбора, који увршћује захтев у дневни ред седнице Етичког одбора.

Уз захтев главни истраживач дужан је да приложи:

 1. протокол студије,
 2. сажетак протокола,
 3. изјаву о етичким документима којих се протокол придржава,
 4. писану информацију за пацијента (на српском језику),
 5. писану форму изјаве о пристанку пацијента за учешће у студији,
 6. опис начина на који ће се од пацијената добити пристанак,
 7. процедуру регрутовања пацијената и материјал који ће се за то користити,
 8. изјава о начину надокнаде евентуалне штете,
 9. информације о материјалној надокнади испитаницима (ако је има),
 10. биографије главног и помоћних испитивача (датиране и потписане),
 11. све значајне претходне одлуке везане за предложену студију (нпр.мишљење неког другог Етичког одбора или комисије за лекове),
 12. време потребно за реализацију истраживања,
 13. сврху истраживања (магистарски рад, докторска дисертација, научни рад, претклиничко испитивање, испитивање лека),
 14. извор финансирања,
 15. друга документа која Етички одбор захтева.

Захтев за разматрање и давање сагласности на амандман већ одобрене студије, подноси се на исти начин као и примарни захтев за одобрење те студије.

Уз захтев за издавање сагласности на научно истраживање у сврху израде, студентског, магистарског или докторског рада, подносиоци су дужни у штампаној форми приложити прелиминарни пројекат магистарског, односно докторског рада и образац информисаног пристанка пацијента за учешће у научном испитивању, потписан од стране кандидата и ментора у 2 примерака.