Тестирање имунитета кућних љубимаца

У оквиру Службе за микробиолошку и другу дијагностику врши се одређивање одређивање титра неутрализирајућих специфичних антитела против вируса беснила методом FAVN.

Лабораторијско одређивање титра специфичних антитела против вируса беснила FAVN (Fluorescent Antibody Virus Neutralisation) тестом, могу обављати само лабораторије овлашћене од стране Европске Уније. У Републици Србији Пастеров Завод, Хајдук Вељкова 1 из Новог Сада испуњава услове и има сагласност референтне лабораторије ЕУ – Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFFSA) из Нансија, Француска за обављање ове врсте тестирања.

Извод из ИНСТРУКЦИЈЕ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије на основу члана 134. става 4. Закона о ветеринарству ( Сл. гласник РС 91/05 ) и члана 47. тачка 3. Закона о државној управи ( Сл. гласник РС 79/05 ), доноси

ИНСТРУКЦИЈУ

о начину издавања ветeринарских сертификата за кућне љубимце
намењене некомерцијалном транспорту у земље чланице Европске Уније

Транспорт кућних љубимаца у земље чланице Европске уније регулисан је прописима ЕС 998/2003, 2004/2003 ЕС и односи се на следеће животињске врсте:

псе, мачке и животиње из фамилије куна. Примењиваће се у свим случајевима некомерцијалног транспорта, при чему се под кућним љубимцем у смислу овог прописа сматрају горе побројане животиње и то када путују заједно са власником или другом особом одговорном за дату животнњу а нису намењене продаји или поклону.

Приликом издавања ветеринарског сертификата за кућне љубимце, који улазе са територија трећих земаља на територију земаља чланица ЕУ осим Ирске, Велике Британије и Шведске, морају бити обезбеђени следећи услови:

 1. кућни љубимци морају бити трајно обележени јасно видљивим тетовир бројем или микрочипом који испуњава ISO стандард 11784 и 11785,
 2. кућни љубимци морају бити вакцинисане против беснила регистрованом инактивисаном вакцином. Као доказ да су животиње вакцинисане власници животиња морају приложити на увид потврду о вакцинацији.
 3. власници кућних љубимаца морају приложити на увид потврду о здравственом стању животиње издату од стране ветеринара најкасније 48h пре путовања,
 4. власници кућних љубимаца морају приложити резултат лабораторије овлашћене од стране Европске Уније, о урађеном лабораторијском прегледу узорка серума кућних љубимаца на висину титра специфичних неутрализирајућих антитела против вируса беснила и то са граничним титром од најмање 0.5 И.Ј./мл
 5. власници кућних љубимаца морају поседовати ветеринарски сертификат издат од старне надлежне Републичке ветеринарске инспекције Републике Србије. Ветринарски сертификат се издаје на захтев странке а након пружања на увид доказа да су сви претходни, горе побројани услови задовољени.

У Великој Британији, Ирској и Шведској на снази су национални прописи ових земаља који прописују обавезно обележавање животиња искључиво микрочиповима и ветеринарске власти ових земаља захтевају обавезно карантинирање кућних љубимаца када долазе са територије трећих земаља.

 • Узорке серума ће за потребе власника кућних љубимаца шаљу искључиво ветеринарске организације које су обавиле вађење крви и припрему узорака!
 • Није дозвољено да власници кућних љубимаца сами шаљу или достављају узорке у лабораторију.
 • Узорци морају бити испоручени лабораторији која одређује ниво специфичних антитела, најкасније 48 часова након узорковања крви (серум мора бити инактивисан!).

ПРОТОКОЛ ЗА УЗИМАЊЕ И СЛАЊЕ УЗОРАКА КРВИ ЖИВОТИЊА ИМУНИЗОВАНИХ ПРОТИВ БЕСНИЛА,

ради одређивања титра вирус неутралишућих антирабијских антитела у крвном серуму методом FAVN (Fluorescent Antibody Virus Neutralization)

 • Епрувету за узорак прво означити одговарајућим бројем микрочипа или тетовир бројем животиње или именом власника и животиње и на сваки начин осигурати да ознака одговара узетом узорку.
 • Крв за анализу се узима венепункцијом без додатка антикоагуланса (минимум 2 милилитра) пре узимања оброка. Крв из бризгалице преточити у епрувету без игле на бризгалици како би се хемолиза свела на минимум. Крв се до момента издвајања серума држи у фрижидеру на температури од +4ºC до +8ºC најдуже 3 дана (не сме се смрзавати). Пошто се шаље серум, коагулисана крв се центрифугира 10 минута на 2000 обртаја. Издвојити серум у чисту епрувету са одговарајућом ознаком узорка и затим инкубирати у воденом купатилу на температури од 56ºC у току пола сата (инактивација).
 • Инактивисан серум (минимум 1 милилитар) се шаље у херметички затвореној пластичној епрувети у лабораторију Завода за антирабичну заштиту – Пастерoв завод, Нови Сад, Хајдук Вељкова 1 тако да стигне најкасније у року од 48 часова од момента узорковања (погодан начин је нпр. Путем неке од расположивих курирских служби DHL, DPD, Пост-експрес).
 • Уз узорак обавезно доставити формулар који се преузима после слања захтева за анализу, на адреси favn.pasterovzavod.rs, као и доказ о уплати, извршеној према упутству на формулару. Узорци се примају сваки радни дан до 14 часова.
 • Резултат теста се доставља на адресу амбуланте – пошиљаоца узорка, у Захтеву за лабораторијску анализу на интернет адреси favn.pasterovzavod.rs, адресу амбуланте треба тачно навести.
 • Резултат теста се шаље најкасније 10 радних дана од дана пријема узорка.
 • Критеријуми неисправности узорка у моменту пријема због којих се послати узорак не тестира, већ је потребно послати нови узорак су следећи: 1. Јака хемолиза (серум је непрозиран и тамноцрвене боје), 2. Јака липемија (серум је непрозиран и млечно беле боје), 3. Узорак није серум (нпр.плазма), 4. Недовољна количина узорка, 5. Бактеријска контаминација узорка, 6. Необележена примарна посуда, и 7. Време дуже од 24 сата протекло од момента слања узорка.
 • Teхничко упутство за паковање и слање узорака 1. Инактивисани крвни серум (минимум 0.5 мл) налити у водонепропусну примарну посуду (нпр. пластичну епрувету) и херметички затворити. Примарну посуду са узорком пацијента обележити именом и презименом пацијента и датумом узорковања. Примарну посуду са животињским серумом обележити бројем микрочипа или тетовир бројем. Примарну посуду ставити у секундарну посуду. 2. Поред примарне посуде са узорком у секундарну посуду се стави вата или папирна вата у количини довољној да упије цео садржај примарне посуде (у случају евентуалног лома примарне посуде). 3. Секундарна посуда се стави у финално спољашње паковање (нпр. картонску кутију). 4. Послати тако да пошиљка стигне у Завод за антирабичну заштиту Пастеров завод, Нови Сад најкасније у року од 24 сата (нпр. Пост експресом). 5. Материјал се може доставити на испитивање сваког дана од 7 до 15 часова. Aко се материјал доставља радним даном након 15 часова или је у питању викенд - празник, потребно је известити дежурног ветеринара на број 064/ 393- 3821

Контакт особе: Драгана Вујин дипл. биолог, Др сци. мед. Срђан Станков.

Додатне информације путем електронске поште: favn@pasterovzavod.rs

или на телефоне 021/ 420 528 и 021/ 661 1003 од понедељка до петка, у времену од 12-14 часова

За додатне информације у вези потврде о уплати за FAVN тест, контакт особа је Мирјана Колак, на телефоне 021/ 420 528 и 021/ 661 1003 од понедељка до петка, у времену од 08-12 часова

 Формулар 1- Захтев за лабораторијску анализу
(ћирилични текст)

Поштоване колеге,
Молимо вас да приликом попуњавања обратите пажњу на следеће:
 1. За сваки узорак потребно је попунити нови захтев
 2. Трошкове анализе уплатити за сваки узорак појединачно, са позивом на број који је јединствен за тај узорак
 3. Платилац мора бити ПРАВНО ЛИЦЕ (Вет амбуланта, предузетник, удружење грађана…)!
 4. После евидентиране уплате, ФАКТУРА ће аутоматски бити прослеђена ПРАВНОМ лицу преко Е-Фактуре (www.efaktura.gov.rs)! Фискалне рачуне више нећемо издавати и слати уз резултате!