Pasterov Zavod Novi Sad, Srbija

На основу члана 127.став 1. Закона о здравственој заштити, Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине је 2006.године донело Одлуку о оснивању ЗАВОДА ЗА АНТИРАБИЧНУ ЗАШТИТУ – Пастеров завод. У Одлуци се наводи:

  • Оснива се Завод за антирабичну заштиту – Пастеров завод, за обављање делатности у области превенције и лабораторијске дијагностике, беснила и других заразних болести, на више нивоа.
  • Завод у складу са Законом о здравственој заштити обавља здравствену делатност из области превенције и лабораторијске дијагностике беснила и других заразних болести, односно прати и проучава раширеност беснила и предлаже мере за његово сузбијање
  • Завод врши испитивање и примену нових метода превенције и имунопрофилаксе беснила, односно утврђује стручно-медицинске и доктринарне ставове из антирабичне заштите и пружа стручно методолошку помоћ у њиховом спровођењу