Zoološki pregled krpelja

_

Pod zoološkim pregledom krpelja podrazumeva se identifikacija vrste krpelja, utvrđivanje razvojnog stadijuma i pola krpelja, kao i stepen nasisanosti (uhranjenosti krpelja). Identifikacija vrste se vrši na osnovu morfoloških karakteristika krpelja uz korišćenje adekvatnih ključeva za determinaciju. Značaj utvrđivanja vrste krpelja se ogleda u činjenici da nisu sve vrste krpelja i vektori za Borrelia burgdorferi sensu lato, uzročnika lajmske bolesti.

Za svaki razvojni stadijum krpelja (larva, nimfa, adult) neophodna je ishrana sa krvlju domaćina na kojem parazitiraju, da bi krpelj prešao iz jedne razvojne faze u drugu. Zbog toga se na osnovu stepena uhranjenosti procenjuje dužina boravka na domaćinu, a time i rizik od mogućnosti prenosa borelija tokom ishrane krpelja.