Odsek za pravne, ekonomsko-finansijske i tehničke poslove

U odseku se obavljaju sledeći poslovi:

a. Odeljenje za opšte poslove

 • poslovi šefa pravnih i tehničkih poslova propisani opštim aktima
 • pravni poslovi
 • stručni, administrativni i administrativno-tehnički poslovi u vezi rada organa Zavoda,
 • poslovi prijemne kancelarije,
 • poslovi kurira,
 • poslovi vozača,
 • poslovi na održavanju higijene,
 • poslovi zaštite na radu,
 • poslovi na zaštiti od požara,
 • poslovi fizičkog obezbeđenja zgrada Zavoda,
 • poslovi javnih nabavki,
 • drugi poslovi koji su zakonom i opštim aktima propisani kao zakonska obaveza ili potreba Pasterovog zavoda u ovoj oblasti.

Šef odeljenja za opšte poslove: Neda Bogavac, master pravnih nauka

b. Odeljenje za poslove računovodstva

 • poslovi šefa računovodstva, propisani zakonom i drugim aktima,
 • poslovi materijalno-finansijskog knjigovodstva,
 • poslovi likvidature,
 • poslovi fakturisanja,
 • poslovi blagajne,
 • poslovi nabavke,
 • drugi poslovi koji su zakonom i opštim aktima propisani kao zakonska obaveza ili potreba Zavoda u ovoj oblasti.

Šef računovodstva: Biljana Tišma

U Odseku za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove se obavljaju i drugi poslovi koji u zakonom i drugim opštim aktima propisani za rad tog Odseka.