Одлука о продаји возила 2023 – DACIA LOGAN BASE 1.3,

На основу члана 27. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр.
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и
153/2020), Одлуке Управног одбора Завода за антирабичну заштиту — Пастеров завод,
Нови Сад, број 07-60/1 од 30.01.2023. године и члана 18. став 1. тачка 15. Статута
Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад број 01-10/1 од
23.05.2022. године, в.д. директора Завода за антирабичну заштиту — Пастеров завод,
Нови Сад, доноси

ОДЛУКУ
о покретању и спровођењу поступка отуђења покретних ствари
– возила у својини Пастеровог завода

и ОГЛАШАВА
отуђење покретне ствари – возила у својини Пастеровог завода,
путем писмених пунуда у затвореним ковертама

ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА/ПРОДАЈЕ

Предмет отуђења је покретна ствар у својини Пастеровог завода, и то следеће
возило:
1. DACIA LOGAN BASE 1.3, регистарских ознака NS142-KV, радне запремине
мотора: 1390cm³, снага мотора: 55kw, година производње: 2007., врста:
путничко возило.

УСЛОВИ ОТУЂЕЊА/ПРОДАЈЕ

Отуђење се спроводи у поступку прикупљања писмених понуда, у складу са
одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односни прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), Уредбе о одређивању
опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне
ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом („Сл. гласник“, бр.
53/12) и Покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљању
стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“,
бр. 45/2018).

Предметно возило се отуђује путем писмених понуда, по почетној цени
утврђеној од стране Пастеровог завода у износу од 30.000 динара. Наведено возило
се продаје у виђеном стању и без права на рекламацију.

Заинтересована лица могу погледати возило од дана објављивања огласа,
сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова у Заводу за антирабичну заштиту —
Пастеров завод, Нови Сад, ул. Хајдук Вељкова 1.

Трошкови пореза на пренос апсолутних права, транспорта возила, као и други
трошкови који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.

За подношење пријава и учествовање у поступку отуђења није потребно
положити депозит.

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која
до 12.06.2023. године до 11:00 часова доставе уредне и потпуне пријаве.
Уредна и потпуна пријава треба да садржи све податке о подносиоцу пријаве:

• за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте и контакт телефон;

• за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, назив
радње, извод из регистра надлежног органа (које не може бити старији од 30
дана) и потврду о пореском идентификационом броју и контакт телефон;

• за правна лица: назив и седиште, извод из регистра недлежног органа (који не
може бити старије од 30 дана), потврду о пореском идентификационом броју,
као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца, оверено од стране надлежног
органа и контакт телефон.

Пријаве се достављају администрацији Пастеровог завода у затвореној и
запечаћеној коверти, најкасније до 12.06.2023. године, до 11:00 часова на адресу
Завод за антирабичну заштиту — Пастеров завод, Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, са
назнаком: „Не отварати – пријава за куповину покретне ствари-возила.“. На полеђини
омота обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е-маил
адресу, као и име особе за контакт.

ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Поступак јавног надметања спровешће Комисија у саставу:
1. Марко Кључар
2. Ђорђе Вукомановић
3. Александра Радић

Поступак јавног надметања – спровешће Комисија, дана 12.06.2023. године у
11:00 часова у просторијама Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови
Сад, Хајдук Вељкова 1. Комисија ће сачинити записник и утврдити предлог решења о
отуђењу, те исто доставити в.д. директору Пастеровог завода.

Подносиоци неблаговремених и непотпуних пријава неће моћи да учествују у
поступку. Уколико подносилац благовреме и потпуне пријаве не приступи заказаном
поступку, сматраће се да је одустао од пријаве.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне
цене.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање
једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и
проглашава купцем ако почетну цену прихвати као купопродајну цену возила.

Уколико два или више понуђача понуде исти износ накнаде за предмет
отуђења, Комисија ће позвати наведене понуђаче, да у року од 3 дана од дана пријема
позива, доставе нову писмену затворену понуду, са највећим износом који могу да
понуде. Потом ће Комисија отворити понуде и утврдити најповољнијег. Уколико
понуђачи поново доставе истоветни износ, Комисија ће путем жреба извршити избор
најповољнијег понуђача.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене, потписује изјаву о
висини понуђене цене коју је обавезан да уплати у року одређеном огласом.

Одлуку о избору понуђача донеће Комисија, а директор Пастеровог завода ће
закључити уговор о отуђењу најкасније до 26.06.2023. године.
Рок плаћања купопродајне цене је 8 дана од дана потписивања уговора о
отуђењу. Исплата купопродајне цене врши се у динарима.

Ближа обавештења у вези са огласом могу добити у Заводу за антирабичну
заштиту – Пастеров завод, Нови Сад. Контакт особа је Марко Кључар.

Preuzmite PDF – Odluka o prodaji vozila 2023 »

Comments are disabled.