Обука о добробити огледних животиња ОСНОВИ РАДА СА ОГЛЕДНИМ ЖИВОТИЊАМА (за А, Б, и В категорију)

Обука о добробити огледних животиња
ОСНОВИ РАДА СА ОГЛЕДНИМ ЖИВОТИЊАМА

(за А, Б, и В категорију)

У складу са Законом о добробити животиња лица укључена у огледе на животињама, као и лица задужена за заштиту добробити огледних животиња и бриге о њима су обавезна да су обучена за активности које преузимају у том послу, тј. да су прошла
одговарајућу обуку.
Дакле, оваква обука је неопходна свима који раде са огледним животињама, а немају Обуку о добробити огледних животиња или је од последње обуке прошло више од 3 године.
Нова обука ће се одржати онлајн, 1. јуна 2023. године и то у виду предавања и рада преко Гугл учионице.
Циљна група су лица која спроводе огледе на животињама и то: истраживачи, студенти и други запослени из институција које су регистроване за рад са огледним животињама.
У зависности од врсте послова који се обављају у вези са огледним животињама, лица која те послове обављају категоришу се на следећи начин:
1. категорија А – лица одговорна за заштиту добробити огледних животиња (др вет.) и лица задужена за бригу о огледним животињама (чувари огледних животиња, хигијеничари);
2. категорија Б – лица која обављају оглед или учествују у једном његовом делу (лабораторијски техничари);
3. категорија В – надлежна лица која обављају оглед на животињама (истраживачи, студенти додипломских, мастер и докторских студија).
Важно за категорију В: За лица која не поседују одговарајуће искуство потребно је 80 часова обуке тј. двонедељни практични рад под надзором ментора – истраживача са искуством у раду са огледним животињама (поседовање звања доктора наука стечено
одбраном доктората који je укључивао рад са огледним животињама, одн. поседовање одговарајућег сертификата о обучености за рад са огледним животињама В или Г категорије), а који се потврђује потписом ментора на Упитнику о практичној обуци В
категорије.

У циљу што боље организације обуке молимо све заинтересоване:
− да своју заитересованост за обуку искажу попуњавањем кратког упитника:
https://forms.gle/z5y5hetSDf3QPjq2A
− да се укључе на Гугл учионицу путем следећег линка:
https://classroom.google.com/c/NDU0MzE1NDc3MTY3?cjc=isfol26 како би пратили информације и упутства у вези са предстојећом обуком;
− у случају В категорије, да погледају упитник/изјаву о практичном искуству (наћи ћете је у материјалу на Гугл учионици) како би благовремено могли да одговоре захтевима.

Цена обуке:
категорија А: = 2.400,00 дин. (2.000,00 дин. + ПДВ)
категорија Б: = 3.600,00 дин. (3.000,00 дин. + ПДВ)
категорија В: = 6.000,00 дин. (5.000,00 дин. + ПДВ)

Тематске јединице:
1. Етички аспекти заштите добробити огледних животиња; Рад ЕК, процедура добијања сагласности – од обрасца до решења
2. Законодавни аспекти заштите добробити огледних животиња
3. Основе анатомије, физиологије и понашања појединих животињских врста које се користе у биомедицинским огледима
4. Услови држања огледних животиња и основна правила поступања са огледним животињама у биомедицинским огледима
5. Практични аспекти надзора здравственог стања животиња и стања супротних добробити
6. Хумане методе лишавања живота различитих врста огледних животиња
7. Одговарајући избор и примена анестезије и аналгезије код огледних животиња, релеванте технике и хирушке процедуре
8. Експериментални дизајн испитивања на огледним животињама и огледне процедуре
9. Алтернативне методе коришћењу животиња у огледима
10. Одговарајуће статистичке анализе у огледима

Полагање теста по завршетку обуке биће организовано онлајн.
Потврде/сертификатe о обучености полазници обуке ће моћи да преузму у матичним институцијама.
Више информација о практичној обуци можете добити од чланова Етичке комисије који представљају институције које су регистроване за вршење огледа на животињама:
Др Марија Пајић, ванредни професор, Пољопривредни факултет, Нови Сад
Др Саша Вукмировић, ванредни професор, Медицински факултет, Нови Сад
Др Татјана Ћебовић, ванредни професор, Клинички центар Војводине
Др Светланa Фа, виши научни сарадник, Природно-математички факултет, Нови Сад
Др Доротеја Марчић, научни сарадник, Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“
Др Павле Бановић, асистент, Пастеров завод, Нови Сад

Comments are disabled.