KONTROLA IMUNITETA PROTIV BESNILA (RFFIT)

Laboratorijsko određivanje količine specifičnih antirabijskih antitela u humanom serumu se koristi za procenu efikasnosti imunog odgovora na vakcinu protiv besnila posle izvršene aktivne imunizacije ili na antigene virusa besnila u svrhu dijagnostike infekcije virusom besnila.

Kome treba vršiti rutinsko serološko testiranje na antitela protiv virusa besnila?

Najčešće, testovi na neutralizujuća antitela protiv virusa besnila, kao što je brzi test inhibicije fluorescentnih fokusa (RFFIT), koriste se za praćenje nivoa antitela kod osoba koje mogu imati profesionalni rizik od infekcije virusom besnila i koje su preekspoziciono vakcinisane protiv besnila (npr. veterinari, laboratorijski radnici sa virusom besnila, itd.). U drugim slučajevima, takvo serološko testiranje se koristi za proveru imunološkog odgovora osoba postekspoziciono imunizovanih protiv besnila, a posebno kada dođe do odstupanja u rasporedu vakcinacije ili postoji zabrinutost u vezi imunološkog statusa pacijenta. Testiranje se obično vrši 2-4 nedelje po završetku preekspozicione, odnosno postekspozicione vakcinacije, u skladu sa smernicama SZO. Kod osoba sa profesionalnim rizikom od besnila testiranje se ponavlja jednom godišnje, a u slučaju pada imuniteta indikovani su revakcinacija i zatim ponovno testiranje imuniteta.

Šta je brzi test inhibicije fluorescentnih fokusa (RFFIT)?

RFFIT je neutralizacioni test na virus besnila koji se obavlja na ćelijskoj kulturi BHK ili MNA ćelija kako bi se odredio nivo neutralizujućih antitela na virus besnila u humanom ili životinjskom serumu. Imunofluorescentno bojenje inficiranih ćelija se koristi kao indikator replikacije virusa besnila. RFFIT traje oko 20 sati i ima zadovoljavajuću osetljivost i specifičnost u rukama dobro obučenog osoblja laboratorije.

Kako se priprema i šalje uzorak krvnog seruma za RFFIT ?

Uzorak krvi dobijen venepunkcijom u količini od 4 do 5 ml se ostavi na 37°C u toku 2 sata ili u frižideru u toku 24 sata da se izdvoji krvni serum. Izdvojeni serum u količini od minimum 1 ml se zatim inaktivira u vodenom kupatilu na 56°C u toku pola sata i zatim se pakuje u hermetički zatvorenu epruvetu sa odgovarajućom oznakom uzorka i šalje u laboratoriju koja izvodi RFFIT.